I. OBCHODNÍ ŘÁD OBCHODU
OBCHODNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU
I. OBMEDZENÍ Všeobecné ustanovenia
  Obchodní řád stanovuje pravidla, podle kterých mohou Uživatelé včetně Kupujících využívat Obchodu provozovaného Prodejcem.
  Obchodní řád je neustále dostupný na internetových stránkách Obchodu takovým způsobem, který umožňuje Uživatelům získat, reprodukovat a zachovat jeho obsah.
II. DEFINICE
Výrazy použité v Obchodním řádu mají následující význam:
  Prodejce - ITS Piotr Walczak se sídlem v Szczecin, ul. Żołnierska 5a, PSČ 71-210, IČ: 8762076767, který provozuje obchodní činnost prodávající zboží nebo poskytující služby v rámci Obchodu.
  Obchod - soubor internetových stránek a informačních nástrojů (internetový servis) provozovaných Prodejcem, které umožňují Uživatelům uzavírat Smlouvy o prodeji nebo Smlouvy o poskytování služeb, dostupný na internetové doméně: SofaBaton.pl
  Kupující - Uživatel, který v rámci Obchodu uzavřel Smlouvu o prodeji nebo Smlouvu o poskytování služeb.
  Smlouva o prodeji - smlouva uzavřená v Obchodě na základě podmínek stanovených Obchodním řádem mezi Prodejcem a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej věci Kupujícímu.
  Smlouva o poskytování služeb - smlouva uzavřená v Obchodě na základě podmínek stanovených Obchodním řádem mezi Prodejcem a Kupujícím, jejímž předmětem je poskytování služeb Kupujícímu Prodejcem.
  Smlouva - zahrnuje Smlouvu o prodeji a Smlouvu o poskytování služeb.
  Obchodní řád - tento Obchodní řád.
III. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ OBCHODU
 
  Fyzická osoba může využívat Obchod za předpokladu, že má plnou způsobilost k právním úkonům.
  Uživatel, který není fyzickou osobou, může Obchod využívat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem tohoto Uživatele, s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v části REGISTRACE V OBCHODĚ, bod 4.
  Uživatel může Obchod využívat prostřednictvím zařízení komunikujících s internetem (počítač, telefon) pomocí internetového prohlížeče.
  Uživatel je povinen poskytovat pravdivé, aktuální a úplné údaje ve formulářích uvedených v části REGISTRACE V OBCHODĚ, body 2 a 3, a jednat v souladu s podmínkami Obchodního řádu. Údaje poskytnuté Uživatelem nesmějí porušovat platné právní předpisy ani práva třetích osob na osobní údaje a práva.
  Uživatel nesmí používat název Prodejce, logo Obchodu, materiály a jiné než Materiály složky Obchodu (včetně grafických prvků Obchodu a uspořádání a kompozice Obchodu - tzv. layout) s výjimkou situací jasně uvedených v Obchodním řádu nebo pokud je použití těchto prvků autorských práv a průmyslového vlastnictví možné na základě výslovného písemného souhlasu Prodejce nebo oprávněných třetích stran (včetně výrobců nebo distributorů zboží nebo služeb). Uživatel nesmí provádět žádné činnosti směřující k reprodukci Obchodu, zejména na internetových stránkách a doménách spojených s Uživatelem.
  Uživatel je povinen neposkytovat třetím osobám své přihlašovací jméno a heslo používané k přihlášení do Obchodu.
    Nabízené produkty Prodávajícího v Obchodě jsou nové a nevykazují známky používání. V případě prodeje použitých výrobků je ve specifikaci produktu uvedena informace spolu se stavem produktu. Např. "outlet", "výstavní zařízení".
IV. REGISTRACE V OBCHODĚ
Uživatelé mají možnost:
- využívat Obchod, včetně uzavírání Smluv, bez nutnosti registrace,
- uzavření Smlouvy bez předchozí registrace v Obchodě je možné za předpokladu splnění dalších ustanovení Všeobecných podmínek, po splnění následujících podmínek současně:
  - správné vyplnění elektronického internetového formuláře dostupného na internetových stránkách Obchodu prostřednictvím poskytnutí požadovaných údajů, 
  - akceptace Všeobecných podmínek.
Registrace v Obchodě je možná pouze v případě Uživatele, který má účet, a vyžaduje splnění následujících podmínek současně:
- přihlášení se do Obchodu pomocí přihlašovacího jména a hesla přiděleného k účtu, za použití příslušného internetového formuláře dostupného na internetových stránkách Obchodu,
- akceptace Všeobecných podmínek.
V případě právnických osob a organizačních složek nemajících právní subjektivitu může být registrace v Obchodě a všechny další činnosti tohoto subjektu v Obchodě provedeny pouze osobou, která je oprávněna provádět ve prospěch tohoto subjektu veškeré činnosti související s využíváním Obchodu (včetně registrace) a k provádění všech práv a povinností tohoto subjektu jako Uživatele (včetně Kupujícího).
Prodávající si může vyžádat ověření Uživatelových údajů, včetně aktualizace Uživatelových údajů, prostřednictvím zaslání požadovaných dokumentů Prodávajícímu.
V případě jakékoli změny údajů Uživatele poskytnutých během registrace je Uživatel povinen je aktualizovat před uzavřením další Smlouvy pomocí příslušného formuláře dostupného v Obchodě.
Po registraci je v Obchodě vytvořen Uživatelův účet, což je soubor prostředků, ve kterém jsou shromažďovány informace o Uživateli a jeho činnostech v rámci Obchodu souvisejících se uzavíráním Smluv. Uživatel má na svém účtu například přístup ke svému historii objednávek v Obchodě.
V. SKLAĎOVÁNÍ OBJEDNÁVEK V OBCHODĚ - UZAVŘENÍ SMLOUVY
Před podáním objednávky Uživatel umístí do virtuálního košíku zboží nebo službu, kterou si chce zakoupit. Virtuální košík je nástrojem umožňujícím Uživateli agregaci vybraného zboží/služeb před jejich nákupem, přepočet hodnoty zboží/služeb v košíku a výpočet nákladů na doručení. Při výběru zboží/služeb může Uživatel libovolně spravovat obsah košíku přidáváním dalších položek nebo jejich odstraňováním.
Po konečném výběru zboží/služeb určených k nákupu je Uživatel přesměrován na internetový formulář pro podání objednávky v Obchodě. Formulář pro podání objednávky může obsahovat složené formuláře určené k určení:
- dodací adresy,
- způsobu doručení,
- způsobu platby za zboží/službu.
Podání objednávky představuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku, podanou Uživatelem Prodávajícímu. Po obdržení objednávky Prodávající ověří, zda byla objednávka podána správně (v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek). V případě, že Prodávající zjistí, že objednávka byla podána nesprávně, informuje o tom Uživatele.
Po podání správné objednávky Prodávající okamžitě zašle Uživateli informaci o přijetí objednávky (přijetí nabídky) na elektronickou poštu (e-mail) uvedenou při podávání objednávky nebo při registraci. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Uživateli informace o přijetí objednávky Prodávajícím.
V případě Smlouvy o poskytování služeb Prodávající upozorní Kupujícího na minimální dobu, na kterou má být Smlouva uzavřena, pokud se bude týkat nepřetržitého nebo pravidelného poskytování služeb.
VI. PLATBA ZA CENU
Platby za získané zboží nebo objednané služby (cenu a náklady na doručení) nakoupené v Obchodě Kupujícím jsou prováděny prostřednictvím Dotpay nebo PayPal v Obchodě a na základě pravidel stanovených Prodávajícím. Existuje možnost platby převodem předem a s odkladem platby pro zákazníky s uděleným obchodním úvěrem.
Všechny ceny v Obchodě jsou cenami brutto, zahrnujícími daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené samostatnými předpisy. Náklady na doručení zboží/sluzby k Uživateli jsou uvedeny zvlášť. Uživatel nakupuje zboží a objednává službu za ceny a výši nákladů na doručení platné v okamžiku podání objednávky. Výše nákladů na doručení závisí na způsobu doručení vybraném Uživatelem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výše nákladů na doručení, zejména v případě změny ceníků služeb poskytovaných subjekty provádějícími doručení. Toto ustanovení se nevztahuje na již účinně podané objednávky.
VII. DORUČENÍ
Doručení probíhá na adresu uvedenou Kupujícím v souladu s uvedeným informací o dostupnosti. V případě zboží dostupného na skladě Prodávajícího nebo partnerů doručení probíhá do 3 pracovních dnů. V případě zboží na objednávku může být doba doručení až 14 pracovních dní. Pokud Prodávající nemůže plnit z důvodu nedostupnosti zboží nebo služby, okamžitě, nejpozději však do třiceti dnů od uzavření Smlouvy, oznámí to Kupujícímu a vrátí veškerou od něho obdrženou finanční částku, pokud byla jakákoli částka již uhrazena.
V případě, že Prodávající nemůže plnit povinnost z důvodu alespoň dočasné nemožnosti plnění povinnosti o vlastnostech, které byly objednány spotřebitelem, může se z povinnosti osvobodit plněním náhradní povinnosti odpovídající stejné kvalitě a účelu za stejnou cenu nebo odměnu a současně informovat spotřebitele písemně o jeho právu nepřijmout toto plnění a odstoupit od smlouvy s vrácením věci na náklady Prodávajícího.
Doručování je prováděno prostřednictvím expedičních společností podle výběru Kupujícího. Podrobné podmínky doručování jsou popsány na stránce: [odkaz na stránku s podrobnými podmínkami doručování]
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami (včetně fyzických osob provozujících živnost) budou zpracovávány Prodávajícím jako správcem osobních údajů za účelem poskytování služeb Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, stejně jako pro účely marketingu souvisejícího s provozem Obchodu, včetně služeb a zboží prezentovaných v Obchodě. V případě osobních údajů Uživatelů, kteří se zaregistrovali v Obchodě, Prodávající obdrží tyto údaje s souhlasem Uživatelů a v rozsahu nezbytném k dosažení výše uvedených cílů Prodávajícího. Zpracování shromážděných údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytnutí svých osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.
Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným k jejich získání na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů soudní moci. Osobní údaje Uživatelů mohou být také předávány nebo zveřejňovány - v nezbytném a požadovaném rozsahu - třetím stranám, včetně subjektů vykonávajících na žádost Prodávajícího činnosti související s uzavřenou Smlouvou s Nabyvatelem, jako jsou například operátoři provádějící elektronické platby za uzavřené Smlouvy nebo subjekty provádějící doručení objednaného zboží. Prodávající zajistí Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, uplatňování práv vyplývajících z zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich opravu a práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů na základě podmínek uvedených v tomto zákoně.
V rámci uplatňování práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů má Uživatel zejména právo na písemný, zdůvodněný požadavek na ukončení zpracování svých údajů z důvodu jeho zvláštní situace, a také právo podat námitku proti zpracování svých údajů, pokud Prodávající zpracovává údaje, když je to nezbytné pro plnění zákonně odůvodněných cílů Prodávajícího nebo pokud Prodávající hodlá zpracovávat údaje pro účely marketingu, nebo v případě předávání osobních údajů Uživatele jinému správci dat.
Důvěrné informace týkající se Uživatelů, včetně osobních údajů Uživatelů, jsou chráněny Prodávajícím před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, stejně jako před jinými situacemi, kdy by mohly být odhaleny nebo ztraceny, nebo kdy by mohlo dojít k neoprávněné úpravě těchto údajů, prostřednictvím použití vhodných technických a organizačních opatření.
IX. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
Nabyvatel může podávat Prodávajícímu stížnosti týkající se činnosti Prodávajícího a využívání Obchodu. Stížnost je třeba podat elektronickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v Obchodě nebo písemnou formou na adresu Prodávajícího. Stížnost by měla obsahovat minimálně:
- jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu Nabyvatele,
- datum uzavření Smlouvy, která je podkladem pro stížnost,
- předmět stížnosti s uvedením žádosti Nabyvatele,
- veškeré okolnosti ospravedlňující stížnost.
Nabyvatel bude informován o vyřízení stížnosti prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím tradiční pošty do 14 dnů. Pokud zboží podléhá záruce od výrobce, dovozce, Prodávajícího apod., jejíž rozsah potvrzuje přiložený záruční list, může Nabyvatel vedle jiných nároků ze stížnosti up
latnit stížnost s odvoláním na rozsah poskytnuté záruky.
X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPRAVA, ZÁRUKA
Na základě zákona o některých právech spotřebitelů a o zodpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem může spotřebitel odstoupit písemně od Smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od obdržení zboží a v případě, že Smlouva se týká služby, do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, s výjimkou odst. 4 písm. a níže. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva považuje za nenavázanou. To, co strany poskytly, je vráceno v nezměněném stavu, pokud byla změna nezbytná v rámci řádného hospodaření. Vrácení by mělo proběhnout neprodleně, nejpozději do 14 dnů. V případě, že Nabyvatel provedl předem platbu, Prodávající je povinen vrátit cenu spolu se zákonnými úroky, počítanými od dne, kdy byla provedena platba předem. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy:
- pokud byla služba zahájena - za souhlasu spotřebitele - před uplynutím 14denní lhůty uvedené v bodě 1,
- po odstranění originálního obalu zboží obsahujícího zvukové nebo vizuální záznamy a záznamy na datových nosičích,
- v případě nákupu služeb, jejichž cena nebo odměna závisí pouze na cenovém vývoji na finančním trhu,
- v případě nákupu zboží nebo služeb s vlastnostmi určenými spotřebitelem ve své objednávce nebo úzce spojenými s jeho osobou,
- v případě nákupu zboží nebo služeb, které kvůli své povaze nemohou být vráceny, nebo jejichž předmět rychle ztrácí svou platnost,
- při dodávání tiskovin,
- v případě nákupu služeb v oblasti hazardních her.
Pokud doba trvání smlouvy o poskytování služeb není stanovena, může ji každá strana vypovědět bez uvedení důvodů s dodržením měsíční lhůty, pokud strany nedohodly kratší výpovědní lhůtu. Vrácené zboží by mělo být zasíláno na adresu: ITS Piotr Walczak, ul. Żołnierska 5a, 71-210 Szczecin, Polsko.

XI. PŘESTÁVKY Z DŮVODU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ

Prodávající nenese odpovědnost za nemožnost uživatelů využívat Obchod způsobenou vyšší mocí.
Prodávající si vyhrazuje právo na přerušení přístupu k Obchodu způsobené jeho technickým servisem, údržbou nebo pracemi na zlepšení funkcionality Obchodu. Zároveň Prodávající slibuje, že tato přerušení budou probíhat v nočních hodinách a budou co nejkratší.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ustanovení Těchto podmínek. Změna nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění změněných podmínek na stránce Obchodu, pokud jde o Obchod, kde dochází k uzavírání Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb (jednorázového charakteru), s výhradou ustanovení bodu XII.3 Těchto podmínek.
Změny podmínek se netýkají smluv uzavřených před účinností nových podmínek. Pokud jde o uzavírání smluv podle předchozího bodu po účinnosti změněných podmínek, bude Nabyvatel požádán o akceptaci nových podmínek.
Pokud jde o Obchody, kde dochází k uzavírání Smlouvy o poskytování služeb trvalého nebo pravidelného charakteru, změna podmínek nabývá účinnosti v termínu stanoveném Prodávajícím, ne však dříve než po uplynutí 45 dnů od dne zveřejnění změněných podmínek na stránce Obchodu a současného oznámení tohoto uživatelům na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu.
V případě nesouhlasu s obsahem nových podmínek má uživatel možnost vypovědět Smlouvu o poskytování služeb trvalého nebo pravidelného charakteru v režimu uvedeném v bodě X.5 Těchto podmínek.

Pokud služba pravidelného charakteru vyprší během doby výpovědi Smlouvy, Smlouva se v tomto okamžiku ukončí a neprodlouží se na další období.

Všechny záležitosti neregulované Těmito podmínkami podléhají platným právním předpisům Polské republiky, a to zejména ustanovením občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování služeb prostřednictvím informačních technologií a zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a o zodpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem.

Všechny spory mezi stranami budou řešeny příslušným obecným soudem.

PŘÍLOHY K PODMÍNKÁM

Příloha č. 1: Reklamace a vrácení
Příloha č. 2: Zásady ochrany osobních údajů