Zpráva o informaci pro klienty, partnery a kontrahenty (včetně jejich zaměstnanců určených k kontaktu s ITS Piotr Walczak, majitelem online obchodu s tiskárnami)

 

 1. Správcem osobních údajů je ITS Piotr Walczak (dále jen „IT Služba“) se sídlem v Štětíně na adrese Żołnierska 5A, 71-210 Štětín.
 2.     S IT Službou je možné kontaktovat se emailem na adrese: itserwis@itserwis.net nebo telefonicky na čísle: + 48 91 85 222 77.
 3.   Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem uzavření a plnění smlouvy, včetně účelů účetních, kontaktních, provádění účtování a jiných činností přímo souvisejících s předmětem smlouvy.
 4.   Zpracování osobních údajů může probíhat také na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tj. činnosti vykonávané v oprávněném zájmu správce, tj. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tedy za účelem zasílání obchodních informací, včetně newsletteru; nutnost udržovat efektivní obchodní kontakty s klientem, partnerem, kontrahentem (včetně potenciálním) a pro účely provádění opatření nezbytných k zodpovězení na přijatý dotaz a ke vzájemné archivaci korespondence.
 5.       Osobní údaje o určených osobách pro kontakt, které IT Služba zpracovává, jsou kontaktní údaje, včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla. Údaje získal IT Služba od zákazníka / kontrahenta / partnera nebo přímo od osoby, na kterou se údaje vztahují.
 6.     Příjemci údajů jsou oprávnění zaměstnanci IT Služby, subjekty, kterým je třeba poskytnout osobní údaje k plnění právní povinnosti, a také subjekty, kterým budou údaje svěřeny nebo poskytnuty k dosažení účelu zpracování, včetně obchodních partnerů IT Služby, účetní kancelář, hostingová společnost.
 7.   Osobní údaje budou uchovávány do doby, než bude požadováno smazání údajů, podání námitky, ale nejméně po dobu platnosti smlouvy a do doby uplynutí lhůty pro promlčení nároků vyplývajících ze smlouvy nebo po dobu požadovanou zvláštními předpisy o daňovém a účetním zákoně - v závislosti na tom, která lhůta skončí později.
 8.     Máte právo požadovat od IT Služby přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, smazání nebo omezení zpracování, a také právo na přenositelnost údajů.
 9.     Máte kdykoli právo podat námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je zpracování spojeno s takovým přímým marketingem.
 10.   Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu - prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů správcem porušuje předpisy o ochraně osobních údajů.
 11.   Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnout údaje má za následek nemožnost uzavření a plnění smlouvy.